កាំភ្លើងរឿង

 • Pillow case

  ករណីខ្នើយ

  ទំហំ៖ ៥៣ * ៨៣ ស។ ម ៥៨ * ៨៨ ស។ ម ៦៣ * ៩៣ ស។ ម ៦៣ * ៩៨ ស។ ម
  សឺហ្វឺរ
  តំលៃពណ៌ស 1.49 ~ 3.09 $ / pcs, ជ្រលក់ 1.89 ~ 6,98 $ / pcs
  យោងតាមពណ៌និងប៉ាក់បង្កើនតម្លៃត្រឹម ១ ~ ២ ដុល្លារថ្លៃប្រែប្រួល
  ពណ៌ទំហំនិងទំងន់នៅក្នុងគុណលក្ខណៈរួមមានការប្តូរតាមបំណង: ទំហំ / ប្តូរតាមតម្រូវការ